Van pesten naar een wij-gevoel

Vanaf juli 2014 ook downloads met videoblogs over onderwerpen uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”.

In de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” worden de onderstaande onderwerpen uitvoerig besproken, en aangevuld met heel veel bruikbare tips. Alle blauwe titels kunt u downloaden door ze aan te klikken. De onderwerpen zijn:

 • pesten concreet op school aanpakken;
  -inleiding;
  -de stopmethode;
  -de groep en het wijgevoel ontwikkelen;
  -de vertrouwenspersoon;
  -een anti-pestprotocol voor in de school en de klas;
  -een anti-pestprocedure bij een klacht door ouder, kind of leerkracht;
  -aandachtspunten voor het maken v/e schoolbeleidsplan m.b.t. het aanpakken van pesten;
 • communicatiewetenswaardigheden (valkuilen en mogelijkheden);
  -volgen en leiden;
  -murmelen en knikken;
  -goed samenvatten;
  -complimenten geven waar dat kan;
  -enkele makkelijk te vermijden valkuilen in de communicatie;
  -respect;
  -startvragen;
  verduidelijkingsvragen;
 • zelfbeeld versterken en faalangst doen verminderen;
 • sociale vaardigheden en therapie;
  – sociale vaardigheden voor een (individueel) kind. Een hoofdstuk voor ouders en hulpverleners;
 • veel gestelde vragen tijdens de ouderavond;
 • laatste ontwikkelingen m.b.t. het aanpakken van pesten;
  -de politiek wil wetgeving omtrent pesten;
  -rechtszaak;
 • informatie, materialen en verwijsadressen om pesten aan te pakken;
  -literatuurlijst;
  -kinderboeken;
  -internet als informatiebron: links over pesten vanuit de reader direct aanklikbaar;
  -persoonlijke verhalen;
  -anti-pestspel;
  -verwijslijst met therapeuten, sociale vaardigheidstrainers, anti-pestprojecten, theater- en muziekgroepen, loopbaanbegeleiders, enz. Zie verder;
 • bijlagen voor scholen;
  -Posicom-pesttest voor kinderen;
  -Posicom-pesttest voor ouders / verzorgers;
  -ouderavondbrief (concept);

Copyright van de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”

Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Posicom / Theo Klungers mag niets van deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media of op welke wijze ook.

U mag echter voor werkstukken, beleidsplannen en verbeteringsplannen voor uw school de hele reader uitprinten, maar ook gedeeltes, of deze in een andere volgorde zetten of bewerken, mits de bron www.posicom.nl duidelijk wordt vermeld, en de reader niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden.

Voor het verschijnen van de reader in augustus 1999 (eerste druk) is de reader kritisch bekeken door (ex) gepesten en hun ouders, basisschoolleerkrachten, docenten, orthopedagogen, een psycholoog en therapeuten. In totaal meer dan 20 mensen. Zij waren allen enthousiast! De reader krijgt regelmatig een update.

Recensies (eerste druk 1999)
In het onderwijsvakblad “Didaktief & School” en in het vakblad “opvoedingsondersteuning & ontwikkelingsstimulering” is de reader ook positief besproken, evenals in de nieuwsbrief van het regionaal preventie-overleg van RIAGG-instellingen en OBD’s.
N.a.v. o.a. de reader heeft Posicom -in opdracht – een deel van de tekst voor een landelijke schoolbrochure over pesten geschreven.

Doelgroep:ouders van gepeste kinderen, ouders van pestende kinderen, leerkrachten, jeugdtrainers, vertrouwenspersonen, gedragsspecialisten, therapeuten, andere hulpverleners, studenten voor hun scripties en voor de media als informatiebron.
Prijs:Gratis
Auteur:Theo Klungers heeft ruime ervaring in de onderwijsvormen  LOM, MLK, ZMLK (SO en VSO), school verbonden aan een Paedologisch Instituut (= P.I.-school) en in het basisonderwijs in de functies van leerkracht/docent, I.B.-er en locatieleider. Hij geeft nu nog steeds anderhalve dag per week les op een basisschool in zijn woonplaats. Daarnaast is of was hij docent/trainer bij opleidingen en nascholingsinstituten voor therapeuten en leerkrachten. Verschillende van de door hem ontworpen trainingen zijn door beroepsverenigingen geaccrediteerd via de nascholingsinstituten waar hij les geeft. Lees meer over Theo Klungers.
Downloaden:Download de gratis reader