schooltraject

Als u een sprong vooruit wilt maken wat betreft de sociale veiligheid op school, dan kan Posicom u daarbij ondersteunen. Het kan ook zijn dat de inspectie u heeft aangeraden om de sociale veiligheid te vergroten. Ook hierbij kan Posicom u met een schooltraject ondersteunen. Samen met uw team, kinderen, ouders bestuur en medezeggenschapsraad kunnen we kijken waar de school naar toe wil en hoe we dat gaan aanpakken. Uiteraard is zo’n traject geheel op maat met een duidelijk doel voor ogen.

iStock_000001536711XSmall

Waar kan een schooltraject uit bestaan?

  • Bijeenkomst(en) om het gezamenlijk doel vast te stellen en draagvlak te creëren  bij de personeelsleden, ouders en kinderen.
  • Zorgen, dat de school voldoet of gaat voldoen aan de anti-pestwet / wet sociale veiligheid uit 2015.
  • Nulmeting en vervolgmeting m.b.t. sociale veiligheid op school.
  • Studiedagdelen  om kennis- en vaardigheden te vergroten bij het schoolteam. Dat kan dus voor ieder team anders zijn!
  • Coaching op de werkvloer.
  • Extra training van een personeelslid of personeelsleden, bijvoorbeeld de anti-pestcoördinator en / of I.B.-er) in het begeleiden van een klas met een pestproblematiek.
  • Tools krijgen om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Van beleid tot praktisch handelen.

Kortom een school waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan en eventueel (cyber)pestgedrag vakkundig wordt voorkomen of aangepakt.

Doelgroep: een school
Prijs: offerte.
Beschikbaarheid: in overleg.
Informatie: kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.
Werkgebied: door heel Nederland, uitgezonderd Zeeuws Vlaanderen.